Kirjat

Sinikka Torkkola

Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta
TUP, 2008

Sairas juttu on tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja käytännöstä. Tutkimus haastaa aiempaa terveysviestinnän ja -journalismin tutkimusta väittämällä, ettei terveysjournalismi ole terveys- ja sairausinformaation välittäjä vaan terveyksiä ja sairauksia järjestävä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen käytäntö. Tämä väite asettaa terveysjournalismin käytännöt ja journalismikritiikin uuden kysymyksen eteen. Terveysjournalismissa ei pidä vain kysyä, ovatko tiedot oikein vaan on kysyttävä, millaista terveyden ja sairauden järjestystä journalismi tuottaa.  Lue lisää kustantajansivuilta… Kirjan verkkoversio ja tiivistelmä.

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola

Journalismin sukupuoli
Vastapaino, 2010

Journalismissa sukupuolella on väliä. Iiris Ruoho ja  Sinikka Torkkola vaativat kirjassaan journalisteja tunnistamaan alansa sukupuolittuneisuus ja sukupuolta rakentava vaikutus. Heidän mukaansa journalismin tulisi nähdä itsensä sukupuolta tuottavana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena käytäntönä, jolloin sen on mahdollista irrottautua jo taakaksi käyneestä perinteisestä sukupuolijaosta.

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen toimituksissa ja mediaorganisaatioissa ei kuitenkaan tarkoita, että journalismi sukupuolittavana käytäntönä murtuisi tai katoaisi. Journalistien tulisi havaita voimavarat, jotka sukupuolitietoisuus paljastaa: alati monipuolisempaa journalismia vaativassa nykymediassa naistapaiselle journalismille on entistä enemmän kysyntää.

Sinikka Torkkola ja Iiris Ruoho:
Tilauksessa naispäätoimittaja. Nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, 2009

Toimittajien ammattikunta on ollut jo 1980-luvun loppupuolelta lähtien niin sanottu tasapainoala:naisia ja miehiä on toimittajina ollut suurin piirtein yhtä paljon. Naisten määrä toimitusten alemmissa ja keskijohdon päällikkötehtävissä on myös lisääntynyt. Sen sijaan sanomalehtien huippujohtoon, päätoimittajiksi naiset eivät näytä yltävän. Tilauksessa naispäätoimittaja on tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys-projektin väliraportti. Siinä eritellään niitä rakenteellisia, kulttuurisia ja yksilöllisiä tekijöitä, jotka selittävät, miksi naispäätoimittajat eivät etene urallaan samalla tavoin kuin miehet. Lue lisää kustantajan sivulta… Kirjan verkkoversio.

Teos on julkaistu myös englanniksi: Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors´views on the impact of gender on careers. Verkkoversio.

Sinikka Torkkola, Helena Heikkinen ja Sirkka Tiainen:
Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Tamm1 2002

Kirjassa opastetaan potilasohjeiden tekijöitä kirjoittamaan niin, että lukijakin ymmärtää. Kirjan keskeinen sanoma on, että kirjallisen potilausohjauksen lähtökohtana pitää olla asiakkaiden ja potilaiden tarpeet eivätkä organisaation. Hyvä potilasohjaus  ottaa huomioon potilaan näkökulman ja vastaa potilasta askarruttaviin kysymyksiin.

Kirsi Skön ja Sinikka Torkkola:
Täällä Petroskoi: omakielisten radio- ja televisio-ohjelmien merkitys Venäjän Karjalan kansallisille vähemmistöille. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita; 2/1997a

Kirja perustuu pro gradu -tutkielmaan, jossa on selvitettu Venäjän Karjalan suomen, karjalan ja vepsänkielisten radio- ja televisio-ohjelmien vastaanottoa.

Toimitetut teokset

Sinikka Torkkola
Terveysviestintä.  Tammi 2002

Terveysviestintä kirja on ensimmäinen suomenkielinen, monitieteinen terveysviestinnän teoriakirja, jossa lähestytään terveyviestintää monen näkökulman kautta. Terveysviestinnän kentällä toimivat monen eri alan tekijät ja tutkijat. He lähestyvät terveysviestintää monin eri tavoin: Yksille terveysviestintä on ensisijaisesti käytännön kysymys, väline terveyden edistämisessä tai terveydenhuollon toiminnasta tiedottamisessa. Toisille terveysviestintä näyttäytyy ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisenä vuorovaikutuksena, Kolmansille terveysviestintä on ennen kaikkea kulttuurinen ja yhteiskunnallinen prosessi, jossa  terveydet ja sairaudet tulevat ymmärretyiksi ja joissa asemoidaankansalaisten pa terveydenhuollossa. Terveysviestintä-kirjan kirjoittajat ovat viestinnäntutkijoita, sosiologeja, hoitotieteilijoitä ja käytännön terveysviestinnän ammattilaisia.

Elina Noppari ja Sinikka TorkkolaÖ
Journalismikritiikin vuosikirja 2000. Tiedotustutkimus 1/2000

Journalismikritiikin vuosikirjassa on niin toimittajien kuin tutkijoidenkin arviointeja vuoden 1999 journalismin synneistä ja saavutuksista. Mukana ovat mm. Kosovon sota, Euroopan unioni ja STT:n doping-skandaalia. Sisällysluettelo

Marianna Laiho ja Sinikka Torkkola
Journalismikritiikin vuosikirja 1999. Tiedotustutkimus 2/1999

Päivitetty 16.2.2014